elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 01.07.2022

Deklaracja dostępności

IV Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji http://www.4lo.bytom.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-01.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Balcerak, adres e-mail: sekretariat.4lo.bytom@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32-281-41-93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.4lo.bytom.pl  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu http://www.4lo.bytom.pl  Daty publikacji i aktualizacji 1. Data publikacji strony internetowej – 09.2008 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.  Status pod względem zgodności z ustawą Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest: - w częściowo zgodna pod względem technicznym, - częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:  pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);  serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;  nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.05 Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest częściowo dostępna pod względem technicznym.

 Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

 1. Pod adresem http://www.4lo.bytom.pl dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły
 2. Pod adresem http://www.4lo.bytom.pl dostępny jest numer telefonu i adres e-mail, który umożliwia bezpośredni kontakt i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
  Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  Informacje na temat procedury odwoławczej
 3. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 4. IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Bytomiu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.
 5. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
   

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Bożena Balcerak
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2021
Liczba wyświetleń: 127
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
20.12.2021
05:05:41
edycja
Bożena Balcerak
Deklaracja dostępności